ལྷས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆའི་རིགས།

 ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ལག་དེབ་དང་ཡིག་ཆའི་རིགས། 

༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་<<ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེ་བའི་རྒྱུན་ཤེས་>>

༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་<<ཨེ་ཙིའི་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེ་བའི་གོ་རྟོགས་ཤེས་བྱ་>>

༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་<<ཁྱེད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྔོ་ལྗང་དང་གཙང་མ་ཉར་རོགས་>>

༤ ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་<<བྱེད་སྒོ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་>>