རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་སྐོར།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་ལས་རིམ་དེ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་རེད་ལ། དེ་ཡང་ལོ་རེར་ཨ་རི་གཙོས་པའི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་ལོ་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་༧༠ ནས་༡༢༠ བར་ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་སློབ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།

རྒྱས་པར་གཟིགས་་

དང་བླངས་གོ་སྐབས་དང་འབྲེལ་མཐུད།

ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་ནི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་དྭང་བླངས་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་ས་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་སོགས་ལ་རོགས་རམ་གྱིས་དང་བླངས་བ་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཆེད་ལས་པ་དང་ཆེད་ལས་མཁན་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཡང་དང་བླངས་བ་ཚོས་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་ཉམས་མྱོང་འདྲ་མིན་གསག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྱབས་བཅོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་དེ་བཞིན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཚོགས་པའི་ཉིན་རེའི་ལས་གཞི་དང་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་དང་བླངས་བས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཉིན་རེར་དང་བླངས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་ ༡༥་ནས་ ༢༥་བར་ཡོད་ལ། ཕན་ཐོགས་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡོང་གི་ཡོད།

མཐའ་དོན་འབོད་སྐུལ་ཚིག་གསུམ།

བོད་མིའི་ཚོའི་མགོ་བླ་མ་དཔོན་པོ་ནས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་བར་བཤད་རྒྱུན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སོ་སོའི་མི་རིགས་འདི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དང། ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན། རང་ལས་གཞན་གཅེས་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ལ།

རྒྱས་པར་གཟིགས་་