འབྲེལ་གཏུག་དུས་དེབ།

འབྲེལ་གཏུག་དུས་དེབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་ཤེས་རྟོགས་གསལ་པོ་ཡོང་ཆེད་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་བྲལ་བའི་བོད་མི་ཚོའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

འདི་ལོར་ང་ཚོས་འབྲེལ་གཏུག་དུས་དེབ་གྲངས་༡༡,༡༠༠ པར་སྐྲུན་དང་རིན་མེད་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། ཚོགས་སྡེ་ཁག བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག། གཞིས་ཆགས་ཁག མི་སྒེར་སོགས་ལ་སྦྲག་ཐོག་ནས་གཏོང་བ་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་ཤུགས་ཆེན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དུས་དེབ་ནི་མཁོ་མངགས་གནང་མཁན་སྒེར་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེ་ཁག། རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞུང་ཚབ་ཁག་སོགས་ཐག་རིང་སར་སྦྲག་ཐོག་དང་། ཉེ་སར་སྐྱེལ་མཁན་མངག་གཏོང་གིས་རིན་མེད་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དུས་དེབ་འདི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱུན་མཐུད་སྟེ་འགྲེམ་སྤེལ་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཨིན་ཡིག་གི་དུས་དེབ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་དྷ་རམ་ས་ལའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་དང་དྲིལ་བསྒྲགས། དེ་བཞིན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་འགོད་སྤེལ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། འདི་ལོར་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་དང་བླངས་བ་ ༣༣ ལྷག་དང་། ལྷའི་ལས་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གསར་འགྱུར་དང་རྩོམ་ཡིག་ ༡༥༡ འགོད་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷར་པར་མང་གཙོའི་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་སླད། འདི་ལོར་ང་ཚོའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་སྐོར་གྱི་གསར་གནས་དང་བཅར་འདྲི་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུར་གཙོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་གཞི་ "ཐུན་མིན་འོས་བསྡུ" ཞེས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། དེས་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་འོས་བསྡུ་ལས་རིམ་ལ་ཁྱབ་ཚད་ཆེན་པོས་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ད་ལོ་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ་པར་ཐེངས་རེེར་མི་སྣ་རེའི་ལོ་རྒྱུས་འགོད་རྒྱུའི་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད། ཟླ་རེར་མི་ ༤༠༠༠ ཙམ་གྱིས་བལྟ་བཞིན་པའི་དྲ་གནས་www.contactmagazine.net འདི་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་འགོད་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་གཏུག་དུས་དེབ་ PDF བཟོས་ཏེ་ཟླ་རེ་བཞིན་མི་མང་གིས་མཐོང་སར་ http://issuu.com/; ཞེས་པར་འཇོག་གི་ཡོད་ཅིང་། དེར་བལྟ་མཁན་ཟླ་རེ་ལ་མི་གྲངས་ ༦,༡༩༤ ཙམ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།